Propòsit, objectius i funcions

Propòsit

En construcció…

Objectius:

 1. Col·laborar per a que tots els centres comptin amb equips directius competents i eficients en el desenvolupament de les seves funcions.
 2. Capacitar, prestigiar, enfortir i transformar el rol dels equips directius per poder exercir un lideratge pedagògic i distribuït i una gestió eficient dels recursos  en benefici dels resultats educatius de l’alumnat.
 3. Planificar la formació dels equips directius a partir de les necessitats dels centres educatius, amb la col·laboració dels serveis de la Conselleria d’Educació i Formació Professional que tenen competències en el desenvolupament de la funció directiva.
 4. Estendre la cultura del lideratge i la millora educativa en el sistema educatiu

Funcions:

 1. Fer anàlisis diagnòstiques periòdiques de la situació de la direcció escolar al nostre sistema, en coordinació amb el Departament d’Inspecció Educativa i la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.
 2. Detectar les necessitats formatives dels equips directius dels centres educatius.
 3. Organitzar una oferta actualitzada dels programes de formació per al desenvolupament de la funció directiva d’acord amb la normativa vigent. 
 4. Impulsar la formació per al desenvolupament de les competències professionals per al lideratge pedagògic i la formació tècnica en gestió administrativa i econòmica  adreçada als membres dels equips directius dels centres educatius i al professorat que vulgui assumir funcions directives.
 5. Facilitar suport i assessorament formatiu als equips directius dels centres en el desenvolupament de les seves competències professionals.
 6. Promoure la innovació en l’exercici de la funció directiva. 
 7. Promoure la reflexió i el debat sobre el model de direcció i lideratge escolar que requereix l’educació del segle XXI.
 8. Organitzar activitats d’intercanvi d’experiències sobre la funció directiva per a la millora de la pràctica del lideratge pedagògic i l’organització escolar.
 9. Identificar, fomentar i divulgar bones pràctiques professionals en matèria d’exercici de la direcció escolar.
 10. Col·laborar amb les associacions de directors en el desenvolupament dels seus objectius i promoure’n l’actualització. 
 11. Impulsar accions de cooperació i intercanvi en l’àmbit nacional i internacional en relació amb l’exercici de la funció directiva.
 12. Impulsar  una recerca que aporti un coneixement valuós i útil per a la millora de la innovació i del lideratge pedagògic en l’exercici de la direcció.
 13. Col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears en matèria d’innovació i recerca relacionada amb l’exercici de  la funció directiva.
 14. Promoure que el coneixement generat es transfereixi i sigui conegut pels actors clau del sistema educatiu.
 15. Facilitar i potenciar la coordinació amb els serveis educatius de la Conselleria d’Educació i Formació Professional que tenen competències en el desenvolupament de l’exercici de la funció directiva en relació amb la formació, la innovació i el desenvolupament de les competències professionals dels membres dels equips directius.
 16. Elaborar el programa anual d’activitats del centre.
 17. Col·laborar en les avaluacions de la funció directiva i fer propostes de millora a partir de les evidències recollides. 
 18. Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda en l’àmbit de les seves competències.